Fiesta Del Vino – Winiarnia

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Fiesta del Vino („Strona”).

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fiesta del Vino, z siedzibą przy Czechosłowacka 106 61-676 (dalej: Administrator).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Zbierane przez Administratora dane będą:

przetwarzane zgodnie z prawem,
przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Strony oraz poszczególnych jej funkcjonalności.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczenia mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust. 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Strony.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Strony (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lata liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
a. podmiotom powiązanym z Administratorem
b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
f. kancelariom prawnym.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik Strony ma prawo:

dostępu do treści swoich danych osobowych
sprostowania danych
usunięcia danych
ograniczenia przetwarzania danych
przenoszenia danych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora
wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewniając, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone.

O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny na Stronie.

Scroll to Top